Article content

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου και χειροτεχνίας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας»

Category: Uncategorized

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                 

ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

ΚΟΙΝ. ΕΠΙΧ. ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

Νιγρίτα,  08/01/2018

 Αριθ. Πρωτ.: 21

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου και χειροτεχνίας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας»

 1.Αντικείμενο προμήθειας και προϋπολογισμός

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βισαλτίας ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της  χαμηλότερης τιμής (συνολικού ποσού) για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου και χειροτεχνίας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της.

Συγκεκριμένα η Κοινωφελής Επιχείρηση θα προμηθευτεί γραφική ύλη όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές στο Παράρτημα  Α΄.

Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει το κόστος των προϊόντων. Ανάδοχος αναδεικνύεται η εταιρεία που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται μέχρι το ποσό των 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον ΚΑ  15.6612.01 του προϋπολογισμού της επιχείρησης, χρήσης 2018.

2.Υποβολή προσφορών

Προσφορές υποβάλλονται μέχρι και την Παρασκευή 19  Ιανουαρίου 2018 στο γραφείο της επιχείρησης και θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί πριν ή κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 15:00.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των ομάδων (Α-Β-Γ), για όλη τη ζητούμενη ποσότητα κάθε ομάδας, όπως προβλέπεται στη μελέτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016,παρακαλούμε,μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές ,ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Φορολογική ενημερότητα
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν.4412/2016.

3.Αξιολόγηση προσφορών-ανάθεση

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της  χαμηλότερης τιμής (συνολικού ποσού). Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων που μειοδότησαν.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

  1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων.
  2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
  3. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από την απαιτούμενη ποσότητα απορρίπτεται.

Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με την Κοινωφελή Επιχείρηση, εφόσον η αξία της προμήθειας που του ανατίθεται συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ξεπερνά τις 2.500,00 ευρώ.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ και επίσης στην ιστοσελίδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.kediv.gr

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΕΛΙΑΜΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Συνημμένα: ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Α ΟΜΑΔΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

Γενικά στοιχεία:

Με την παρούσα προβλέπεται η προμήθεια αναλώσιμων ειδών χειροτεχνίας για την κάλυψη των αναγκών των Κ.Δ.Α.Π.-Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ- ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΤΟ ΣΤΡΟΥΜΦΟΣΠΙΤΟ» της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας. Τα προς προμήθεια είδη θα είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται. Ενδεικτικές τιμές για τα είδη έχουν ληφθεί από το ελεύθερο εμπόριο.

Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις και το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών καθώς και να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις.

Το νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία προς απόδειξη τήρησης σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διατάξεων και των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισμού, οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο.

Αναλυτικά η προμήθεια αποτελείται από:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΕΙΔΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 30
2 ΔΑΧΤΥΛΟΜΠΟΓΙΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 10
3 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΦΙΓΟΥΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 20
4 ΚΟΛΛΑ ΣΠΡΕΫ ΤΕΜΑΧΙΟ 10
5 ΚΟΛΛΕΣ ΓΚΛΙΤΕΡ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 20
6 ΚΟΡΔΕΛΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 20
7 ΚΟΥΜΠΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10
8 ΜΑΚΕΤΟΧΑΡΤΑ 1.00*70 ΤΕΜΑΧΙΑ 10
9 ΜΑΚΕΤΟΧΑΡΤΑ 1.00*70 ΤΕΜΑΧΙΟ 10
10 ΜΑΛΛΙ ΠΛΕΞΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 10
11 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ  ΛΕΠΤΟΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 40
12 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΧΟΝΤΡΟΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 40
13 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 50
14 ΜΑΤΑΚΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10
15 ΜΑΤΑΚΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10
16 ΜΠΛΟΚ ΑΚΟΥΑΡΕΛΑΣ ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 50
17 ΜΠΛΟΚ ΑΚΟΥΑΡΕΛΑΣ ΜΙΚΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 50
18 ΝΕΡΟΧΡΩΜΑΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 10
19 ΞΥΛΟΜΠΟΓΙΕΣ 12 ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 40
20 ΞΥΛΟΜΠΟΓΙΕΣ 24 ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 40
21 ΠΑΛΕΤΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 50
22 ΠΕΡΛΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10
23 ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 10
24 ΠΗΛΟΣ ΑΥΤΟΞΗΡΑΙΝΟΜΕΝΟΣ 1KG TEMAXIO 10
25 ΠΙΝΕΛΑ ΠΛΑΚΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 50
26 ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 20
27 ΠΟΜ-ΠΟΜ ΜΕΓΑΛΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10
28 ΠΟΜ-ΠΟΜ ΜΙΚΡΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10
29 ΠΟΥΛΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10
30 ΠΟΥΠΟΥΛΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20
31 ΡΟΛΛΟ ΣΤΡΑΤΣΟΧΑΡΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 10
32 ΣΠΑΓΓΟΣ ΚΟΥΒΑΡΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 5
33 ΣΠΡΕΪ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 25
34 ΣΤΑΜΠΑΔΟΡΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 10
35 ΣΥΡΜΑ ΠΙΠΑΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20
36 ΣΥΡΜΑ ΨΙΛΟ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 10
37 ΤΕΜΠΕΡΕΣ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 40
38 ΤΕΜΠΕΡΕΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30
39 ΦΤΕΡΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 10
40 ΧΑΝΤΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10
41 ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΓΚΟΦΡΕ ΤΕΜΑΧΙΟ 150
42 ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΚΑΝΣΟΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 150
43 ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΟΝΤΟΥΛΕ ΤΕΜΑΧΙΟ 150
44 ΧΡΥΣΟΣΚΟΝΗ ΑΛΑΤΙΕΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 20

Β ΟΜΑΔΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Γενικά στοιχεία:

Με την παρούσα προβλέπεται η προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου για την κάλυψη των αναγκών των Κ.Δ.Α.Π.-Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ- ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΤΟ ΣΤΡΟΥΜΦΟΣΠΙΤΟ», του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», της δομής «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» και τις ανάγκες της Επιχείρησης. Τα προς προμήθεια είδη θα είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται. Ενδεικτικές τιμές για τα είδη έχουν ληφθεί από το ελεύθερο εμπόριο.

Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις και το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών καθώς και να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις.

Το νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία προς απόδειξη τήρησης σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διατάξεων και των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισμού, οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο.

Αναλυτικά η προμήθεια αποτελείται από:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΕΙΔΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5
2 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 2
3 ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 2
4 ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ Α4 ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20
5 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΥΛΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 20
6 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 10
7 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΥΡΙΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2018 ΤΕΜΑΧΙΟ 3
8 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ 2018 ΤΕΜΑΧΙΟ 3
9 ΚΑΛΑΘΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 10
10 ΚΛΑΣΕΡ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΧΩΡ.350 Φ. Α4 ΤΕΜΑΧΙΟ 30
11 ΚΛΑΣΕΡ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ ΧΩΡ.750 Φ. Α4 ΤΕΜΑΧΙΟ 30
12 ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 20
13 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 20
14 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 20
15 ΜΕΛΑΝΙ ΣΦΡΑΓΙΔΟΣ ΜΠΛΕ ΤΕΜΑΧΙΟ 5
16 ΜΟΛΥΒΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10
17 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10
18 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΑΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10
19 ΜΠΛΟΚ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ Π. Τ. ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 2
20 ΜΠΛΟΚ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ Τ. Μ. Υ  ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 2
21 ΝΤΟΣΙΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 20
22 ΝΤΟΣΙΕ ΚΛΑΣΕΡ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10
23 ΝΤΟΣΙΕ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ Α4 ΤΕΜΑΧΙΟ 30
24 ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5
25 ΠΙΝΕΖΕΣ ΠΟΛΥΧΡΩΜΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 5
26 ΣΒΗΣΤΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 50
27 ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10
28 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 10
29 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ  77ΜΜ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10
30 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ 32ΜΜ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20
31 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 10
32 ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 10
33 ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΣΠΙΡΑΛ 17*24 ΤΕΜΑΧΙΟ 10
34 ΦΑΚΕΛΟΣ Α3  ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 10
35 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 11Χ23 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4
36 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10
37 ΧΑΡΑΚΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 10
38 ΧΑΡΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ
39 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 10
40 ΨΑΛΙΔΑΚΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10

 

Γ ΟΜΑΔΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 

Γενικά στοιχεία:

Με την παρούσα προβλέπεται η προμήθεια παιχνιδιών εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα  για την κάλυψη των αναγκών των Κ.Δ.Α.Π.-Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ- ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΤΟ ΣΤΡΟΥΜΦΟΣΠΙΤΟ», της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας. Τα προς προμήθεια είδη θα είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται. Ενδεικτικές τιμές για τα είδη έχουν ληφθεί από το ελεύθερο εμπόριο.

Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις και το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών καθώς και να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις.

Το νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία προς απόδειξη τήρησης σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διατάξεων και των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισμού, οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο.

Αναλυτικά η προμήθεια αποτελείται από:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΕΙΔΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 ΑΕΡΟΜΠΑΛΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 30
2 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 40
3 ΜΠΑΛΕΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΕΜΑΧΙΟ 10
4 ΜΠΑΛΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 10
5 ΠΑΖΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 40
6 ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 30
7 ΣΕΤ ΚΟΥΖΙΝΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 4
8 ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 30
9 ΣΧΟΙΝΑΚΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 30

 

Ο προμηθευτής θα μπορεί να προσφέρει τα προς προμήθεια είδη σε συσκευασία τεμαχίου, πακέτου, κουτιού ή δεσμίδας εναλλακτικά και ανάλογα με τις  ποσότητες που παραγγέλλονται με την προϋπόθεση ότι θα είναι σε άριστη κατάσταση.