Article content

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Category: Uncategorized

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 1/2020
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
Έχοντας υπ’ όψιν:
α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81) β) το Ν.3852/2010
γ) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Βισαλτίας, ακινήτου στην Κοινότητα Νιγρίτας, κατάλληλου για τη στέγαση των δραστηριοτήτων παιδικού σταθμού σύμφωνα με τις υφιστάμενες προδιαγραφές Παιδικών σταθμών και κατάλληλου για άμεση χρήση του από την Κ.Ε.ΔΗ.Β. και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη τελευταία δημοσίευση της διακήρυξης.
Άρθρο 1ο
Περιγραφή του μισθίου
Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων της Κοινότητας Νιγρίτας, επιφάνειας μεγαλύτερης ή ίσης 200 τ.μ.. Το κτήριο θα χρησιμοποιηθεί για την στέγαση Παιδικού Σταθμού «ΤΟ ΣΤΡΟΥΜΦΟΣΠΙΤΟ» και θα είναι κατάλληλο για άμεση χρήση. Ο χώρος πρέπει να είναι με χωρίσματα και να έχει επαρκή φυσικό φωτισμό και εξαερισμό.
Το ακίνητο θα πρέπει να είναι ευάερο, καλά μονωμένο έναντι θερμότητας, ψύχους και υγρασίας. Να διαθέτει πλήρη ηλεκτρολογική, υδραυλική και τηλεφωνική εγκατάσταση, αυτόνομη θέρμανση χωρίς την παρέμβαση και την πρόσβαση τρίτων και για την λειτουργία της οποίας αποκλειστική ευθύνη και αρμοδιότητα θα έχει μόνο η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βισαλτίας. Να διαθέτει πρόσβαση Α.Μ.Ε.Α. δυνατότητα εγκατάστασης φορητών κλιματιστικών ανά αυτοτελή χώρο ή να είναι πλήρως κλιματιζόμενο (ψύξη-θέρμανση) και να εξασφαλίζεται ο φυσικός φωτισμός και αερισμός σε όλους τους χώρους της κύριας χρήσης.
Επισημαίνεται ότι, θα ληφθούν υπ’όψιν ποιοτικά στοιχεία των προσφερόμενων ακινήτων (όπως έτος κατασκευής, ποιότητα υλικών, αισθητική κτηρίου κτλ).
Το ακίνητο πρέπει να έχει οικοδομική άδεια με δυνατότητα αλλαγής χρήσης σε Παιδικό σταθμό.
Στην περίπτωση που δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία αλλαγής χρήσης του ακινήτου, το ΝΠΙΔ δικαιούται να λύσει μονομερώς και αζημίως τη σύμβαση, με την υποχρέωση να ειδοποιήσει εγγράφως τον εκμισθωτή πριν από την λήξη της σύμβασης εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία. Τυχόν αδειοδοτήσεις για κατασκευαστικές παρεμβάσεις στο κτήριο είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη.
Επίσης το ακίνητο πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.
Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να απέχει 300 τουλάχιστον μέτρα από την περίμετρο της εγκεκριμένης βιομηχανικής ζώνης-θορυβώδη εργαστήρια και εν γένει ανθυγιεινές και οχληρές εγκαταστάσεις .
Η κεντρική είσοδος του κτηρίου να μη βρίσκεται επί οδού ταχείας κυκλοφορίας .
Η καταλληλότητα του κτηρίου θα εκτιμηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Καταλληλότητας του Δήμου Σερρών.
Άρθρο 2ο
Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας
Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:
Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
α) Ο Πρόεδρος του Ν.Π δημοσιεύει λεπτομερή διακήρυξη των όρων που καθορίστηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και καλεί τους ενδιαφερόμενους μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών (20) από την δημοσίευση στον τύπο ή την ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
Στην αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής καθώς και κοινοπραξίες που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα ή είναι νομείς ακινήτων, που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας.
Στην προσφορά που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι θα περιγράφεται λεπτομερώς το προσφερόμενο ακίνητο.
β) Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία μετά από επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στο Νομικό πρόσωπο, το οποίο την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.
Β. Διενέργεια δημοπρασίας.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Β. ορίζει με απόφασή του την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σ’ αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη και τον εγγυητή.

Άρθρο 3ο
Τρόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας – ανάδειξη μειοδότη

1) Η δημοπρασία θα είναι φανερή και οι διαγωνιζόμενοι θα μειοδοτούν προφορικά
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού, που ορίστηκε από το Δ.Σ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας. Η Κ.Ε.ΔΗ.Β. δικαιούται στη βάση του έννομου συμφέροντός της κατά την ελεύθερη κρίση της και αζημίως για αυτήν, να απορρίπτει ή να αποδέχεται τις προσφορές. Η Κ.Ε.ΔΗ.Β., επίσης, δικαιούται να ακυρώνει το διαγωνισμό ή να τον αναβάλλει, είτε τέλος να υπαναχωρεί από αυτόν. Η επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Επιπροσθέτως, η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βισαλτίας, διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζημίως για αυτήν να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και ιδίως: α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας. β) εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό (ασύμφορο) γ) όταν ο συμμετέχων υποβάλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει κατά το στάδιο της υπογραφής του μισθωτηρίου έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν ζητηθεί από τη διακήρυξη, καταπίπτει υπέρ του Ν.Π η εγγύηση συμμετοχής του αναδόχου. Επίσης καταπίπτει υπέρ του Ν.Π η εγγύηση συμμετοχής του αναδόχου, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα.
2) Η πρώτη και ανώτατη προσφορά, που θα αποτελέσει και την τιμή εκκίνησης της μειοδοτικής δημοπρασίας, καθορίζεται από τους συμμετέχοντες κατά την έναρξη της διαδικασίας και ειδικότερα από διαγωνιζόμενο, ο οποίος πρώτος θα αναφωνήσει την τιμή που επιθυμεί να εκμισθώσει το ακίνητό του, σε μηνιαία βάση.
3) Οι προσφορές θα γράφονται στο πρακτικό με τη σειρά που εκφωνήθηκαν με το ονοματεπώνυμο του εκάστοτε μειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για το μειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και τελικά επιβαρύνει τον τελευταίο μειοδότη.
4) Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της δημοπρασίας μπορούν να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν ενστάσεις τους κατά της διαδικασίας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην αρμόδια Επιτροπή, μνημονεύονται στο πρακτικό και το Δ.Σ. αποφασίζει γι’ αυτές με πλήρη αιτιολογία.
5) Η δημοπρασία κατακυρώνεται με απόφαση του Δ.Σ. υπέρ αυτού, που προσέφερε το χαμηλότερο ποσό.
6) Με τη συμμετοχή του στη δημοπρασία ο κάθε ενδιαφερόμενος αυτοδίκαια αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όλους τους όρους της διακήρυξης.
Άρθρο 4ο
Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.
Άρθρο 5ο
Σύμβαση

Μεταξύ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας και του αναδόχου στον οποίο τελικώς νομίμως και εγκύρως κατακυρώθηκε η μίσθωση υπογράφεται Σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, προσκομίζοντας:
• Πιστοποιητικό Ενεργειακής απόδοσης
• Μελέτη πυροπροστασίας και πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας,
• Πιστοποιητικό ΔΕΗ για την ηλεκτροδότηση του ακινήτου
άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Ν.Π χωρίς δικαστική παρέμβαση.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι
καταρτίστηκε οριστικά.
Η δημοπρασία διεξάγεται, επαναλαμβάνεται και εγκρίνεται τηρουμένων των διατάξεων του Π.Δ.
270/1981 και του Ν. 3463/2006.
Αποκλείεται στο μειοδότη η μονομερής λύση της σχετικής σύμβασης.
Το μειοδότη βαρύνουν τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης.
Άρθρο 6ο
Διάρκεια μίσθωσης

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε εννέα (9) χρόνια, με δυνατότητα παράτασης.
Το Νομικό Πρόσωπο μετά την λήξη της μίσθωσης διατηρεί το δικαίωμα παράτασης της μίσθωσης κατόπιν απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου. Το ΝΠΙΔ σύμφωνα με τα ισχύοντα, μπορεί να προβεί σε λύση της μίσθωσης πριν από την συμβατική λήξη χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης εφόσον μεταστεγαστεί η στεγαζόμενη υπηρεσία σε ακίνητο ιδιοκτησίας του ή καταργηθεί η στεγαζόμενη υπηρεσία ή δεν επαρκούν πλέον οι χώροι ή λόγω μειωμένης έλευσης των ωφελούμενων (σε αυτήν την περίπτωση η καταγγελία γίνεται με απόφαση Δ.Σ. και κοινοποιείται στον εκμισθωτή, 6 μήνες πριν την λύση της σύμβασης).
Η οφειλή μισθώματος αρχίζει από την ημερομηνία εγκατάστασης της υπηρεσίας στο μίσθιο, η οποία πιστοποιείται με την υπογραφή του συμβολαίου μίσθωσης.
Άρθρο 7ο
Προθεσμία καταβολής του μισθώματος

Το μίσθωμα θα κατατίθεται στο τέλος κάθε μισθωτικού μήνα σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.
Άρθρο 8ο
Συμμετοχή στη δημοπρασία

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά ενδιαφέροντος, αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο προσκομίζοντας τα εξής έγγραφα:
1) Αίτηση ενδιαφέροντος
2) Εγγυητική επιστολή τράπεζας για συμμετοχή στη δημοπρασία. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ 270/81 η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να αποτελεί ποσοστό δέκα επί τις εκατό (10%) του ορίου πρώτης προσφοράς, υπολογιζόμενου για ένα έτος. Η εγγυητική θα επιστραφεί μετά τον διαγωνισμό. Οι εγγυήσεις συμμετοχής εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα.
3) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου κτίσης του ακινήτου τους.
4) Επικυρωμένα (από την αρμόδια Πολεοδομία) φωτοαντίγραφα του σχεδίου κάλυψης του ακινήτου, της κάτοψης του ορόφου στον οποίο βρίσκονται οι προσφερόμενοι χώροι και της άδειας οικοδομής.
5) Υπεύθυνη δήλωση περί της νομιμότητας της κατασκευής και της διαμόρφωσης του ακινήτου στη σημερινή του κατάσταση με αποδοχή του άμεσου αποκλεισμού του και της κατάπτωσης της
εγγύησης υπέρ του Νομικού προσώπου σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε πολεοδομικής παράβασης (απαραίτητη βεβαίωση χρήσης γης).
6) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας και αποδέχονται αυτούς πλήρως. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας η δήλωση υπογράφεται από όλους τους συνιδιοκτήτες.
7) Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συμμετέχει νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής μορφής ή κοινοπραξία πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο καταστατικό, το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, από το οποίο να προκύπτει η κατά νόμο δημοσίευση καθώς και πρακτικό συμμετοχής στη συγκεκριμένη δημοπρασία.
8) Υπεύθυνη δήλωση ότι το ακίνητο είναι απαλλαγμένο από κάθε δουλεία και δεν υφίσταται καμία υποχρέωση του Ν.Π. για ενδεχόμενες οφειλές αυτού προς οιονδήποτε.
9) Αυτός που μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην επιτροπή της δημοπρασίας και μάλιστα πριν από την έναρξη αυτής παρουσιάζοντας και το νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.
Άρθρο 9ο
Υποχρεώσεις μισθωτή

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τα όρια αυτού και έν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας από κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
Άρθρο 10ο
Υποχρεώσεις εκμισθωτή

Υποχρέωση του εκμισθωτή αποτελεί αλλαγή χρήσης του μισθίου από την Πολεοδομία, η έκδοση
πιστοποιητικού πυροπροστασίας και γενικά όλες οι απαιτούμενες κτηριακές αλλαγές που θα
υποδείξει η Επιτροπή Καταλληλότητας.
Ο εκμισθωτής δεν επιτρέπεται να παρεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο στην λειτουργία του Παιδικού Σταθμού.
Άρθρο 11ο
Κρατήσεις

Το μίσθωμα υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις:
Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%. Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής προσκομίσει βεβαίωση της Δ.Ο.Υ ότι περιέλαβε στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος το μίσθωμα, ή υπεύθυνη δήλωση ότι θα δηλώσει τα μισθώματα δεν γίνεται κράτηση χαρτοσήμου και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου. (Εγκ .Υπ. Οικ. ΑΠ 1538/358/1987)
Άρθρο 12ο
Λήξη μίσθωσης

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στη κατάσταση την οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
Ο μισθωτής δεν οφείλει καμία αποζημίωση στον εκμισθωτή για φθορές του ακινήτου που οφείλονται στη συνηθισμένη χρήση του, σε κακή κατασκευή του ή στην παλαιότητα αυτού ή σε τυχαίο γεγονός.
Άρθρο 13ο
Αναμίσθωση-Υπεκμίσθωση

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.
Άρθρο 14ο
Δημοσίευση διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Προέδρου τουλάχιστον δέκα ημέρας πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στο πίνακα ανακοινώσεων της Κ.Ε.ΔΗ.Β.., του Δήμου Βισαλτίας και στο δικτυακό τόπο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας. Περίληψη της διακηρύξεως θα δημοσιευτεί σε μια εφημερίδα της πόλης.
Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης (αρχικής ή και επαναληπτικής) βαρύνουν το τελευταίο μειοδότη.
Άρθρο 15ο
Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Πρόεδρο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν μειοδότης. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται μετά από σχετική απόφαση του Προέδρου αν δεν παρουσιαστεί κανείς ενδιαφερόμενος για να συμμετάσχει σ’ αυτήν. Στην περίπτωση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 194 του Ν. 3463/2006, είναι δυνατή μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, η μίσθωση να γίνει με απευθείας ανάθεση.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου όταν: α) Το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την επιτροπή διαγωνισμού ή το διοικητικό συμβούλιο λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της διαδικασίας.
β) Μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Προέδρου του Ν.Π. αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευόμενης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.
1) Η δημοπρασία ματαιώνεται στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθούν ελλείψεις αυτών που αφορούν όλους τους διαγωνιζόμενους.
2) Για ότι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους διακήρυξης εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 και του Ν. 3463/2006.
Άρθρο 16ο
Τρόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας – ανάδειξη μειοδότη

1) Η δημοπρασία θα είναι φανερή και οι διαγωνιζόμενοι θα μειοδοτούν προφορικά ενώπιον της
αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού. Οι προσφορές θα γράφονται στο πρακτικό με τη σειρά που
εκφωνήθηκαν με το ονοματεπώνυμο του εκάστοτε μειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική
για το μειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους
επόμενους και τελικά επιβαρύνει τον τελευταίο μειοδότη.
2) Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της δημοπρασίας μπορούν να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν ενστάσεις τους κατά της διαδικασίας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην αρμόδια Επιτροπή, μνημονεύονται στο πρακτικό και το Δ.Σ. αποφασίζει γι’ αυτές με πλήρη αιτιολογία.
3) Η δημοπρασία κατακυρώνεται με απόφαση του Δ.Σ. υπέρ αυτού, που προσέφερε το χαμηλότερο ποσό.
4) Με τη συμμετοχή του στη δημοπρασία ο κάθε ενδιαφερόμενος αυτοδίκαια αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης.

Άρθρο 17ο
Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τα Γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Β. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Διεύθυνση: Ηρώων 2, 20ς όροφος, τηλ. 2322353414
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.
Λοιπές διατάξεις

1) Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται:
α) την κήρυξη του μειοδότη έκπτωτου των δικαιωμάτων του, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τη λύση της σχετικής σύμβασης.
β) την σε βάρος του επανάληψη της δημοπρασίας, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο με απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο.
γ) την αξίωση του Ν.Π. αποζημίωσης για κάθε άλλη ζημιά που τυχόν θα υποστεί από την παραπάνω, λόγω υπαιτιότητας του μειοδότη, λύση σύμβασης, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο με απόφασή του, το Δ Σ.
Τα κηρύκεια δικαιώματα, τέλη χαρτοσήμου, τα έξοδα του συμφωνητικού, τα έξοδα δημοσίευσης της σχετικής περιληπτικής διακήρυξης και της τυχόν επαναληπτικής στο τύπο βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη. Σε περίπτωση άρνησής του εισπράττονται σύμφωνα με τα οριζόμενα για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων».