Article content

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Category: Uncategorized

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΑΝΘΗΣ

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βισαλτίας στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και βάσει των  διατάξεων του Ν. 4412/2016 και την υπ’ αριθμ. 50/2021  απόφαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης, προσκαλεί όποιον διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα να καταθέσει φάκελο στην Επιχείρηση για μία (1) θέση  ΠΕ Ψυχολόγου για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ  της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας. Η πίστωση θα γίνει στο σκέλος των προϋπολογιζόμενων εξόδων της Κοινωφελούς Επιχείρησης χρήσης 2021 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 00.6117.01 με την ένδειξη «Αμοιβές και έξοδα διαφόρων τρίτων». Ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν στον σχετικό κωδικό προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

Ένας (1) Ψυχολόγος

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/7/2022

Κ.Δ.Α.Π. ΜΕ.Α. ΑΝΘΗΣ

3/εβδομάδα Χ 2 (δύο) ώρες

120

4500€ μεικτά

 

Τα απαραίτητα ζητούμενα προσόντα και κριτήρια επιλογής έχουν ως εξής:

 • Αίτηση
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου
 • Φορολογική ενημερότητα
 • Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθ. 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016)
 • Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου,

ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016

 • Φωτοαντίγραφο Τίτλου α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
 • Φωτοαντίγραφο Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωσης Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυχολόγου.
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον τριετής) στην υλοποίηση προγραμμάτων σε σχολεία ή ανάλογους φορείς που φιλοξενούν άτομα με ειδικές ανάγκες.
 • Αναγνώριση προϋπηρεσίας: Για μισθωτούς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα: Προσκόμιση επικυρωμένων βεβαιώσεων του οικείου φορέα του δημοσίου ή ιδιώτη από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. Για ελεύθερους επαγγελματίες :υποβολή συμβάσεων ή δελτίων παροχής υπηρεσιών ή επικυρωμένων βεβαιώσεων του οικείου φορέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. Για εκπαιδευτικούς ,διορισμένους στην Εκπαίδευση : βεβαίωση άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή έως 10 ώρες εβδομαδιαίως.
 • Βιογραφικό Σημείωμα

Οι κατέχοντες τίτλων σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, υποχρεούνται να έχουν Πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας με τους ημεδαπούς τίτλους.

Πέραν των παραπάνω δικαιολογητικών βασικό κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η οικονομικότερη προσφορά από τους ενδιαφερόμενους.

  Οι υποψήφιοι που δεν θα προσκομίσουν το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών  ή  δεν θα καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής.

Βασικές επιδιώξεις των επισκέψεων είναι:

 • Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού-υποστηρικτικού χαρακτήρα (ατομικό-οικογενειακό – κοινωνικό επίπεδο)
 • Επισήμανση-διερεύνηση και αξιολόγηση των ειδικών προβλημάτων των ατόμων ή των ομάδων. Ευαισθητοποίηση του οικογενειακού περιβάλλοντος των ωφελούμενων για τις

                 επιπτώσεις  (ψυχολογικές-κοινωνικές) που προκαλούνται λόγω της χρόνιας πάθησης

                 στην προσωπικότητα   και συμπεριφορά των ωφελούμενων (παραπομπές σε αρμόδιες

                 υπηρεσίες)

 • Διατήρηση επικοινωνίας και ανάπτυξης εποικοδομητικών σχέσεων, τόσο μεταξύ των συμμετεχόντων όσο και καθένα από αυτούς με τους οικείους του
 • Διερεύνηση-δημιουργία-ανάπτυξη προγραμμάτων που αποβλέπουν στην ικανοποίηση κοινωνικών, πολιτιστικών και ψυχολογικών αναγκών των ωφελούμενων

Οι  ώρες επισκέψεων του Ψυχολόγου θα καθορίζονται κατόπιν συνεννόησης με την υπεύθυνη της δομής ΚΔΑΠ ΜΕΑ  προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της.

Η συνεργασία μεταξύ των δύο μερών θα γίνει με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών και  για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την 31η Ιουλίου 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΑΝΘΗΣ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» μέχρι και  τις 8  Οκτωβρίου ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15:00 μ.μ. στα γραφεία της Επιχείρησης .

Πληροφορίες στα τηλ: 2322353414 καθημερινά, τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

 

                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 

                                                                                      ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΨΑΡΡΑΣ