κανονισμός

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Δ.Α.Π.

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) αποσκοπούν:

 • Στην παραμονή για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας πέραν του σχολικού ωραρίου σε ένα περιβάλλον ευχάριστο και δημιουργικό που θα ανοίξει νέους ορίζοντες για κάθε παιδί μέσα από το παιχνίδι, το τραγούδι, τη ζωγραφική, τη μουσική, τη συζήτηση.
 • Να αξιοποιήσει σωστά τον ελεύθερο χρόνο του παιδιού.
 • Να δώσει κίνητρα και ευκαιρίες στο κάθε παιδί.
 • Να βοηθήσει την εργαζόμενη μητέρα.

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι Μονάδες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με καλή υγεία, ηλικίας 5-12 χρόνων. Στις μονάδες αυτές μπορούν να απασχολούνται και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

Για τη σύσταση και την λειτουργία των ΚΔΑΠ ακολουθούνται όπως αυτά ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση αριθ. ΠΙβ/Γ.Π οικ.14951/2001 (ΦΕΚ 1397/τ Β/22-10-2001) προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), η οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ ΠΙβ/Γ.Π.οικ, 109707 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1849/ τ Β/03-09-2009).

Σκοπός των ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, εκτός σχολικού ωραρίου, η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με ατομική ή οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων καθώς και η εξυπηρέτηση των γονιών.

Τα Κέντρα μπορούν να διασυνδέονται με τις εκπαιδευτικές μονάδες, τις κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ, τους φορείς και τις υπηρεσίες πολιτιστικής, αθλητικής, περιβαλλοντικής κ.λ.π. τοπικής παρέμβασης και ανάπτυξης.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τα ΚΔΑΠ για την εκπλήρωση των σκοπών τους, όπως αυτοί περιγράφονται παραπάνω προβλέπεται να παρέχουν τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Υγιεινή και ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με την ανάπτυξη της ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας.
 • Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης, ψυχαγωγίας, άθλησης.
 • Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων.
 • Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή σε φορείς που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΔΑΠ

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις των ΚΔΑΠ πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στην Υπουργική απόφαση αριθ. Π1β/Γ.Π.οικ.14951 (ΦΕΚ 1397/τ. Β/22-10- 2001).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Στα ΚΔΑΠ εγγράφονται παιδιά ηλικίας 5-12 χρόνων. Επίσης εγγράφονται παιδιά με ελαφρός μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

Τα εγγραφόμενα παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του ΟΤΑ στον οποίο ανήκει το ΚΔΑΠ, χωρίς να αποκλείεται η περίπτωση εγγραφής παιδιών που διαμένουν σε όμορη περιοχή, και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις ή στην περίπτωση που με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά.

Για την εγγραφή των παιδιών απαιτείται:

 1. Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο προκύπτει η ηλικία του παιδιού.
 3. Βεβαίωση γιατρού του Δημοσίου ή Ασφαλιστικού Οργανισμού για την κατάσταση υγείας του παιδιού.
 4. Αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τρέχοντος έτους ή εκκαθαριστικό της Εφορίας του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση, βεβαίωση της οικείας ΔΟΥ.

Αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια του έτους εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

Η επιλογή των φιλοξενουμένων παιδιών γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του τελικού δικαιούχου μετά από εισήγηση του/της Διευθυντή/τριας του Κέντρου ή όπως κάθε φορά ισχύει.

Κριτήριο επιλογής

Κριτήριο επιλογής των παιδιών είναι η οικονομική κατάσταση της οικογένειας και η σύνθεση αυτής.

Προηγούνται τα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, παιδιά πολύτεκνων και μονογονεικών οικογενειών καθώς και παιδιά γονέων με σωματική ή πνευματική αναπηρία.

Τα κριτήρια επιλογής – εγγραφής των παιδιών, για τις σχολικές περιόδους τις οποίες οι δομές των ΚΔΑΠ εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα μετά από αίτηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης και σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, τα κριτήρια επιλογής των φιλοξενούμενων παιδιών προσαρμόζονται κάθε φορά από τον φορέα εφαρμογής του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος..

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τα ΚΔΑΠ προσαρμόζουν τη λειτουργία τους ανάλογα με το ωράριο λειτουργίας των σχολείων της περιοχής. Διακόπτουν την λειτουργία τους κατά τις επίσημες αργίες και τις αργίες λόγω εορτασμού εθνικού ή τοπικού γεγονότος & θα λειτουργούν με το παρακάτω ωράριο:

Α. ΚΔΑΠ Τερπνής, Λυγαριάς, Φλαμπούρου, Σιτοχωρίου & Ιβήρων

 

ΗΜΕΡΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Από 1 Σεπτεμβρίου έως 15 Ιουνίου ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Από 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου ΩΡΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

Δευτέρα 12:30 μ.μ. —20:30 μ,μ. 8:00 π.μ. — 16:00 μ,μ. 8
Τρίτη 12:30 μ.μ. —20:30 μ,μ. 8:00 π.μ. — 16:00 μ,μ. 8
Τετάρτη 12:30 μ.μ. —20:30 μ.μ. 8:00 π.μ. — 16:00 μ,μ. 8
Πέμπτη 12:30 μ.μ. —20:30 μ.μ. 8.00 π.μ. — 16:00 μ,μ. 8
Παρασκευή 12:30 μ.μ. – 20:30 μ,μ. 8:00 π.μ. — 16:00 μ.μ. 8
Σάββατο
Κυριακή
ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 40

 

Β. Το ΚΔΑΠ Νιγρίτας θα λειτουργεί από Δευτέρα ως Παρασκευή σε δύο (2) βάρδιες με ωράριο λειτουργίας:

 •  Α’ Βάρδια, από 1 Σεπτεμβρίου έως 15 Ιουνίου από 12:30 μ.μ. έως 16:30 μ.μ. & από 16 Ιουνίου έοος 31 Ιουλίου από 8:00 π.μ. έως 12:00 μ.
 • Β’ Βάρδια, από 1 Σεπτεμβρίου έως 15 Ιουνίου από 16:30 μ.μ. έως 20:30 μ.μ. & από 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου από 12:00 μ. έως 16:00 μ.μ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Κάθε Κέντρο στελεχώνεται σύμφωνα με το άρθρο 7(προσωπικό) της Υπουργικής Απόφασης με Αριθ. Π.1β/Γ.Π.οικ.14951 (ΦΕΚ 1397/τ. Β/22-10-2001) του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

Α. Εξειδικευμένο προσωπικό, για την δημιουργική απασχόληση, ανάλογα με τις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Παιδαγωγός ΠΕ
 • Νηπιαγωγός ΠΕ
 • Γυμναστής/τρια
 • Εικαστικός
 • Καθηγητής/τρια Μουσικής
 • Καθηγητής/τρια Πληροφορικής
 • Καθηγητής/τρια Ζωγραφικής
 • Καθηγητής/τρια Θεατρολόγος
 • Καθηγητής/τρια Ξένης Γλώσσας
 • κ.λ.π

Οι ανωτέρω θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή κάτοχοι τίτλων σπουδών (ΔΕ) σχετικών με τη δημιουργική απασχόληση, σχολών της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής.

Β. Προσωπικό καθαριότητας – βοηθητικών εργασιών

Ένα (1) άτομο καθαριότητας – βοηθητικών εργασιών σε κάθε ΚΔΑΠ, το οποίο ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε δομής μπορεί να απασχολείται με σχέση εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης ή σύμβαση έργου ή σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

Το προσωπικό (εξειδικευμένο – βοηθητικών εργασιών) που θα απασχοληθεί σε κάθε δομή ΚΔΑΠ θα υποβάλει πιστοποιητικό υγείας, το οποίο θα φυλάσσεται στο αρχείο της δομής στην οποία εργάζεται και θα επιδεικνύεται από τον εργαζόμενο σε κάθε έλεγχο των αρμοδίων υπηρεσιών.

Το πιστοποιητικό υγείας θα πρέπει να είναι πάντα σε ισχύ με ευθύνη του κάθε εργαζομένου και σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.

Το προσωπικό το οποίο θα στελεχώνει την κάθε δομή των ΚΔΑΠ θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης και μετά από αξιολόγηση των αναγκών της κάθε δομής, δύναται να απασχοληθούν και εξωτερικοί συνεργάτες εξειδικευμένων ειδικοτήτων (π.χ. παιδίατρος,….κ.λ.π).

Με απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρησης ορίζεται Διευθυντής/ρια ή υπεύθυνη/ος δομής πτυχιούχος ΠΕ ή ΤΕ που θα προέρχεται από το προσωπικό της δομής, με την μεγαλύτερη εμπειρία στο σχετικό αντικείμενο και θα ασκεί τα καθήκοντα της θέσης αυτής επί πλέον των κυρίων καθηκόντων του, επίσης θα συνεργάζεται με το εξειδικευμένο προσωπικό ώστε τα παιδιά να βοηθηθούν για να αναπτύξουν μέσα από την δημιουργική απασχόληση, φαντασία, έμπνευση, αγωνιστικότητα, έκφραση, θάρρος και θέληση, καθώς και να εντοπίσουν και να καλλιεργήσουν τις ικανότητες και δεξιότητες του κάθε παιδιού.

Το προσωπικό καθαριότητας – βοηθητικών εργασιών εκτελεί τις εργασίες καθαριότητας των εσωτερικών, εξωτερικών χώρων καθώς και κάθε άλλη βοηθητική εργασία που του ανατίθεται από τον υπεύθυνο του ΚΔΑΠ και τον Πρόεδρο της επιχείρησης.

Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού είναι σύμφωνες με το ωράριο του κανονισμού λειτουργίας του ΚΔΑΠ και την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της κάθε δομής η οποία χορηγείται από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ειδικότερα για το προσωπικό καθαριότητας, ως ώρες προσέλευσης και αποχώρησης ορίζονται μία (1) ώρα νωρίτερα από τις ώρες λειτουργίας του Κέντρου.

Αδικαιολόγητη απουσία του προσωπικού από το Κέντρο κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες και χωρίς γραπτή άδεια εγκεκριμένη από τον πρόεδρο της επιχείρησης δεν επιτρέπεται.

Το προσωπικό υποχρεούται να εκτελεί τα καθήκοντά του και να φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.

ΕΛΕΓΧΟΣ

Τον άμεσο έλεγχο & εποπτεία των ΚΔΑΠ έχει το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας.

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

Σε κάθε δομή ΚΔΑΠ θα τηρούνται απαραίτητα και θα ενημερώνονται καθημερινά από το εκπαιδευτικό προσωπικό της κάθε δομής τα ακόλουθα βιβλία:

 • α) βιβλίο συμβάντων
 • β) βιβλίο παρουσίας παιδιών
 • γ) βιβλίο παρουσίας του προσωπικού

τα οποία θα πρέπει να είναι θεωρημένα από τον πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας με ευθύνη των εργαζομένων της κάθε δομής.

Αλλα θέματα που θα προκύψουν σχετικά με τη λειτουργία των ΚΔΑΠ και δεν έχουν προβλεφθεί στον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας , θα ρυθμίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης .

Το κείμενο του παρόντα κανονισμού αφορά όλες τις δομές ΚΔΑΠ οι οποίες έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν υπό την εποπτεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Οι διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας των ΚΔΑΠ συμπληρώνονται ή τροποποιούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας.