ΚΔΑΠ - ΜΕΑ όργανα γυμναστικής

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΑΝΘΗΣ

Η λειτουργία του ΚΔΑΠ – μεΑ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας διέπεται από τη σύγχρονη αντίληψη νια την αναπηρία, σύμφωνα με την οποία:

 1. Υιοθετείται το κοινωνικό μοντέλο προσέγγισης που επικεντρώνεται στην ιδέα ότι η αναπηρία πρέπει να ιδωθεί ως κοινωνικό και όχι ως ατομικό πρόβλημα. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες δεν είναι απλώς συνέπεια των δικών τους ατομικών λειτουργικών περιορισμών αλλά συνέπεια της αποτυχίας του κοινωνικό – πολιτικού εποικοδομήματος να λάβει υπόψη του τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες αυτής της ομάδας – πληθυσμού.
 2. Η έμφαση μετατοπίζεται από τη φιλοσοφία του πατερναλισμού για τα άτομα με αναπηρίες σε μια νέα φιλοσοφία που ο έλεγχος για τη ζωή των ατόμων με αναπηρίες ασκείται από τα ίδια τα άτομα με αναπηρίες.
 3. Η αναπηρία είναι ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα άτομα με αναπηρίες έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως και οι «άλλοι» πολίτες. Η κοινωνία πρέπει να αναδείξει την ποικιλομορφία που υπάρχει μέσα στους κόλπους της ώστε τα άτομα με αναπηρίες να απολαμβάνουν πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματά τους: ατομικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, πολιτισμικά.
 4. Η αναπηρία είναι ζήτημα ίσων ευκαιριών και όχι ζήτημα φιλανθρωπίας. Στα άτομα με αναπηρίες πρέπει να διασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση σε όλα τα αγαθά: εκπαίδευση, απασχόληση, υγεία, κοινωνικές υπηρεσίες, νέες τεχνολογίες, αθλητισμός, ψυχαγωγία.
 5. Τα άτομα με αναπηρίες αποτελούν μία ανομοιογενή ομάδα πληθυσμού, οι ανάγκες των οποίων διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία και τη βαρύτητα της αναπηρίας. Η ανομοιογένεια αυτή πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη κατά το σχεδίασμά πολιτικών.
 6. Η διακριτική μεταχείριση σε βάρος των ατόμων με αναπηρίες δεν είναι επιτρεπτή. Η Πολιτεία με την λήψη θετικών μέτρων πρέπει να διασφαλίζει την ανεξαρτησία του και την ένταξή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας.

Στο πλαίσιο της νέας αυτής προσέγγισης για την αναπηρία η μορφή των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κέντρου προς τα άτομα με αναπηρίες πρέπει:

 • Να στοχεύουν στο άτομο.
 • Να εξασφαλίζουν την ενεργή συμμετοχή του αποδέκτη.

ΑΡΘΡΟ 1. ΣΥΣΤΑΣΗ – ΜΟΡΦΗ

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες (ΚΔΑΠ – μεΑ) αποτελούν μονάδες δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με αναπηρίες – με νοητική υστέρηση και κινητική αναπηρία.

Το ΚΔΑΠ – μεΑ Ανθής εντάσσεται στο πλαίσιο νέων δράσεων – προγραμμάτων στον τομέα της πρόνοιας και την ανάπτυξη ενός δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης. Με την ενέργεια αυτή ενισχύεται ο θεσμός της οικογένειας, διαφυλάσσεται η οικογενειακή αλληλεγγύη, εναρμονίζεται η οικογενειακή και εργασιακή ζωή και προετοιμάζεται η ένταξη των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες στην κοινωνική και οικονομική ζωή.

Τα ΚΔΑΠ – μεΑ δύνανται για την επίτευξη των σκοπών τους να συνεργάζονται με τις εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής, τις κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ και τους φορείς και τις υπηρεσίες στήριξης ατόμων με αναπηρίες, με τις υπηρεσίες υγείας της περιοχής τους, με προνοιακά προγράμματα της Εκκλησίας καθώς και με τις εθελοντικές οργανώσεις.

ΑΡΘΡΟ 2. ΣΚΟΠΟΙ

Ο σκοπός του ΚΔΑΠ – μεΑ Ανθής της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας είναι: α) η δημιουργική απασχόληση των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες, β) η κοινωνική ένταξη παιδιών / εφήβων με αναπηρίες γ) η στήριξη της οικογένειας τους ώστε να αντιμετωπιστούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού και να αποφευχθεί η χρήση ιδρυματικής φροντίδας και δ) η βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες και των οικογενειών τους.

ΑΡΘΡΟ 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το ΚΔΑΠ – μεΑ για την εκπλήρωση των σκοπών του, όπως αυτοί

περί γράφονται παραπάνω, προβλέπεται να παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες, με την ανάπτυξη προσωπικής ή ομαδικής δραστηριότητας.
 • Ατομική εκπαίδευση των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες πάνω σε θέματα αυτοεξυπηρέτησης (διατροφή, καθαριότητα, υγιεινή).
 • Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.
 • Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου, άθλησης και σωματικής αγωγής.
 • Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων.
 • Υποστήριξη της οικογένειας που φροντίζει το παιδί / έφηβο με αναπηρία.
 • Εκπαίδευση των μελών της οικογένειας στην κατάλληλη αντιμετώπιση των εξειδικευμένων αναγκών φροντίδας και εκπαίδευσης των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες.
 • Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών των παιδιών τους με αναπηρίες.
 • Διασύνδεση με τις εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής, τις κοινωνικές υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής και νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τους φορείς και τις υπηρεσίες στήριξης και διεκδίκησης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες με το δίκτυο υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας της περιοχής και με τις εθελοντικές οργανώσεις.
 • Διασύνδεση με φορείς που υλοποιούν προγράμματα προεπαγγελματικής κατάρτισης.

ΑΡΘΡΟ 4. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΔΑΠ – μεΑ

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις των ΚΔΑΠ – μεΑ πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Αριθ. Π1β/Γ.Π.οικ. 14957 (ΦΕΚ 1397/τ. Β/22-10-2001).

Το ΚΔΑΠ μεΑ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας βρίσκεται στην

εξής διευθύνση:

 1. ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ Δημοτικό Σχολείο Τοπικής Κοινότητας Ανθής Τηλ. Επικ. 2322020314.

ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Στα ΚΔΑΠ – μεΑ εγγράφονται παιδιά με αναπηρία και έφηβοι με νοητική υστέρηση και κινητική αναπηρία.

Η επιλογή των ωφελουμένων μητέρων πραγματοποιείται από τον εκάστοτε χρηματοδότη φορέα βάσει κριτηρίων που ορίζονται κάθε φορά από την πρόσκληση που δημοσιεύει.

Όταν η συμμετοχή του ωφελούμενου δεν καλύπτεται μέσω προγράμματος, τότε εκείνος υποχρεούται στην καταβολή μηνιαίας συνδρομής το ύψος της οποίας ορίζεται με απόφαση του ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας. Η μηνιαία συνδρομή περιλαμβάνει:

Έξοδα μετακίνησης, συμμετοχή στις δημιουργικές δραστηριότητες του Κέντρου, ψυχολογική στήριξη και συμμετοχή σε εκπαιδευτικές-ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. Επίσης τα ασφαλιστικά ταμεία των ωφελουμένων μπορούν να καλύψουν το κόστος των θεραπευτικών πράξεων και την ημερήσια παραμονή των ωφελουμένων στο Κέντρο. Όλοι οι ωφελούμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν τις ιατρικές γνωματεύσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που θα τους υποδεικνύει η Δ/νση του Κέντρου.

Για την εγγραφή, είτε μέσω χρηματοδοτούμενου προγράμματος είτε με συνδρομή του ίδιου του μέλους απαιτείται:

 1. Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα.
 2. Βεβαίωση γιατρού του Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή Ασφαλιστικού Οργανισμού για την κατάσταση υγείας του παιδιού.
 3. Γνωμάτευση Α’ βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για το είδος και το ποσοστό αναπηρίας του παιδιού.
 4. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τη δυναμικότητα του Κέντρου, λαμβάνονται υπόψη για την εγγραφή κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.

Προηγούνται άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, άτομα που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες καθώς και άτομα που οι γονείς τους βρίσκονται σε ανεργία, έχουν αναπηρία ή χρόνια πάθηση.

Οι ατομικοί φάκελοι είναι άκρως απόρρητοι ως προς ολόκληρο το περιεχόμενό τους και δεν επιτρέπεται η πρόσβαση κανενός σε αυτούς που δεν εξουσιοδοτείται ειδικώς για αυτό ή από την άδεια άσκησης του επαγγέλματος του. Όλα τα μέλη των δομών δεσμεύονται από το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των εξυπηρετουμένων και την ασφαλή τους τήρηση.

Κατά την περίοδο συμμετοχής των εξυπηρετούμενων στο ΚΔΑΠ μεΑ , όλοι ανεξαιρέτως θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και καλής συμπεριφοράς. Να προσέρχονται στο ΚΔΑΠ με καθαρή και ευπρεπή ενδυμασία, και με τρόπο που δεν προκαλούν δυσφορία σε άλλους χρήστες. Να συμπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια, απέχοντας από κάθε πράξη που προσβάλλει τα άλλα μέλη του Κέντρου και το προσωπικό. Σε αντίθετη περίπτωση, η ομάδα προσωπικού του Κέντρου ακολουθεί σύστημα συνεπειών ανάλογα προσαρμοσμένων με την κάθε περίπτωση.

Η Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Βισαλτίας μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του προσωπικού του ΚΔΑΠ μεΑ, διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα να ζητήσει την διακοπή της συνεργασίας σε όποια περίπτωση κριθεί ότι ο εξυπηρετούμενος ή ο ωφελούμενος δεν τηρεί τα συμφωνηθέντα ή δεν μπορεί να ενταχθεί ομαλά στην ομάδα.

ΑΡΘΡΟ 6. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το ΚΔΑΠ μεΑ Ανθής θα λειτουργεί πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως Παρασκευή) με ωράριο που να εξυπηρετεί τις ανάγκες των ωφελούμενων της περιοχής συγκεκριμένα το ωράριο θα είναι από τις 08:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ. Το ωράριο λειτουργίας μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες (Σχετ. Υπουργική Απόφαση αριθ. Π1β/Γ.Π.οικ.14957 ΦΕΚ 1397/Τ.Β/22-10- 2001).

Το Κέντρο διακόπτει τη λειτουργία του κατά τις επίσημες αργίες και κατά τις αργίες λόγω εορτασμού εθνικού ή τοπικού γεγονότος ή εορτασμού του Πολιούχου Αγίου της Ανθής.

ΑΡΘΡΟ 7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΔΑΠ – μεΑ

Το ΚΔΑΠ μεΑ στελεχώνεται από το απαραίτητο προσωπικό όπως αυτό ορίζεται από την Υπουργική Απόφαση αριθ. Π1β/Γ.Π.οικ.14957 (ΦΕΚ 1397/Τ.Β/22-10-2001).

Στα ΚΔΑΠ μεΑ μπορεί να απασχολείται και προσωπικό άλλων ειδικοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες των εξυπηρετουμένων (π.χ. Νοσηλευτές, Λογοθεραπευτές, Ψυχολόγοι κλπ.). Το προσωπικό που απασχολείται στο ΚΔΑΠ μεΑ θα υποβάλλει πιστοποιητικό υγείας, το οποίο θα ανανεώνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Θέματα προσωπικού που αφορούν μισθοδοσία κ.ά. ρυθμίζονται βάση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Με απόφαση του ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης ορίζεκτ; -ττεύθυνος της δομής πτυχιούχος ΠΕ ή ΤΕ με τη μεγαλύτερη εμπειρία στο σχετκό αντικείμενο. Ο /Η υπεύθυνος της δομής ασκεί τα καθήκοντα της θέσης αυτής επ’ πλέον των κύριων καθηκόντων του.

Το προσωπικό υποχρεούται να συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου και να εκτελεί το έργο που του έχει ανατεθεί. Μέσω του έργου του, πρέπει να προάγει και να ενισχύει την αυτονομία, την κοινωνική ένταξη και την ενεργή συμμετοχή των εξυπηρετουμένων. Το προσωπικό του Κέντρου υποχρεούται να τηρεί στατιστικά στοιχεία για τις υπηρεσίες που παρέχει.

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΠΟΠΤΕΙΑ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Την άμεση διοικητική εποτττεία του Κέντρου έχει το Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης, το οποίο θα ελέγχει την πορεία και εξέλιξη της δομής.

ΑΡΘΡΟ 9. ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

Στο ΚΔΑΠ – μεΑ τηρούνται απαραίτητα και τα ακόλουθα βιβλία:

 • α) βιβλίο δραστηριοτήτων
 • β) βιβλίο συμβάντων
 • γ) βιβλίο παρουσίας παιδιών
 • δ) βιβλίο παρουσίας του προσωπικού

Άλλο θέμα σχετικό με την λειτουργία του ΚΔΑΠ – μεΑ που δε συμπεριλαμβάνεται και δεν έρχεται σε αντίθεση με τα ανωτέρω, ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας.

ΑΡΘΡΟ 10ο. Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας

 • Η διάρκεια ισχύος του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας είναι αορίστου χρόνου.
 • Αν από την εφαρμογή του παρόντος προκύψει ανάγκη αναθεώρησης ή τροποποίησής του, απαιτείται σχετική απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βισαλτίας, το οποίο και θα αποφασίζει σχετικά με την αναθεώρηση ή τροποποίηση του παρόντος.

 • Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων του παρόντος αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως.