κανονισμός

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η παραµονή των ηλικιωµένων και των ατόµων µε αναπηρίες στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας τους, η αποφυγή χρήσης ιδρυµατικής φροντίδας ή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισµού, η εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

 ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Παροχή οργανωµένης και συστηµατικής πρωτοβάθµιας κοινωνικής φροντίδας, από ειδικούς επιστήµονες και καταρτισµένα στελέχη όπως και από εθελοντές και φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης της κοινότητας, σε µη αυτοεξυπηρετούµενους πολίτες, ηλικιωµένους, άτοµα µε αναπηρίες, µε προτεραιότητα σε αυτούς που διαβιούν µόνοι τους και το εισόδηµά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούµενες υπηρεσίες εξυπηρέτησης, ώστε να διευκολυνθεί η καθηµερινή τους ζωή και µέσω της ενδυνάµωσης να αποκτήσουν τη µέγιστη δυνατή αυτονοµία και την κοινωνική ευηµερία.

 ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραµµα διέπεται από τις αρχές που εµπεριέχονται στις γενικές διακηρύξεις και συνθήκες των ανθρωπίνων δικαιωµάτων όπως και στις ειδικές αρχές που αναφέρονται στους ηλικιωµένους και τα ΑΜΕΑ. Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στη διασφάλιση των παρακάτω δικαιωµάτων τους όπως στο:

 • Να επιλέγουν τον τρόπο ζωής τους
 • Να διαβιούν σε αξιοπρεπείς συνθήκες στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον
 • Να διατηρούν την αυτονοµία, την κοινωνική συµµετοχή, την επικοινωνία και να αυξάνουν την αυτάρκειά τους
 • Να έχουν ίσες ευκαιρίες και κατοχυρωµένα δικαιώµατα ώστε να µη γίνονται αποδέκτες προκαταλήψεων και αποκλεισµών
 • Να απολαµβάνουν υπηρεσιών και παροχών που να τους εξασφαλίζουν υγεία και επιβίωση
 • Να επιλέγουν, να διεκδικούν και να εξασφαλίζουν τους τρόπους και τα µέσα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους

 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραµµα εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβάθµιων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. Με τη δράση αυτή διευρύνονται ποσοτικά και ποιοτικά υπηρεσίες πρωτοβάθµιας κοινωνικής φροντίδας που παρέχονται στους πολίτες.

Παρέχονται υπηρεσίες Κοινωνικής Εργασίας, Νοσηλευτικής Φροντίδας και Οικογενειακής Οικιακής Βοήθειας και ανάπτυξη κοινωνικών και λειτουργικών δεξιοτήτων για την κάλυψη βασικών αναγκών µε δυνατότητα επέκτασης του είδους και του εύρους των υπηρεσιών αυτών.

∆ίδεται προτεραιότητα στη φροντίδα των ηλικιωµένων που ζουν µόνοι τους µόνιµα ή ορισµένες ώρες της ηµέρας και δεν αυτοεξυπηρετούνται σε ικανοποιητικό βαθµό και των ΑΜΕΑ που ζουν µόνα τους ή µε την οικογένεια τους και αντιµετωπίζουν κινδύνους αποµόνωσης, αποκλεισµού επιβίωσης, υπερβολικής επιβάρυνσης και κρίσης της οικογένειάς τους και κινδυνεύουν να κάνουν χρήση ιδρυµατικής φροντίδας και να υποστούν επιδείνωση της ποιότητας ζωής τους.

 Στους σκοπούς της δράσης για την κοινωνική φροντίδα των ηλικιωµένων και των ΑΜΕΑ περιέχονται:

 • Η ανίχνευση, διερεύνηση, καταγραφή και µελέτη των αναγκών κοινωνικής φροντίδας των ηλικιωµένων και ΑΜΕΑ κατά προτεραιότητα στο σπίτι, στο άµεσο τοπικό επίπεδο και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον τους και την ενηµέρωση των φορέων σχεδιασµού της κοινωνικής πολιτικής όπως και των άλλων ενδιαφεροµένων οργανισµών
 • Η δηµιουργία προϋποθέσεων για την αξιοπρεπή και υγιή διαβίωση τους και την κοινωνική τους ευηµερία.
 • Η προάσπιση των ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων τους και η προστασία τους από αρνητικές διακρίσεις και συµπεριφορές κοινωνικού στιγµατισµού, εκµετάλλευσης, κακοποίησης και παραµέλησης.
 • Η παραµονή τους στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον και αποφυγή της χρήσης ιδρυµατικής περίθαλψης.
 • Η εξασφάλιση της µέγιστης ανεξαρτησίας και αυτονοµίας τους.
 • Η διευκόλυνση της µετακίνησης, της επικοινωνίας και της κοινωνικής συµµετοχής τους.
 • Η µελέτη και προώθηση των αναγκαίων αλλαγών στο εσωτερικό του σπιτιού, στον εξοπλισµό και στον περιβάλλοντα χώρο σύµφωνα µε τους κανόνες εξασφάλισης της µέγιστης χρήσης και προσπέλασής τους.
 • Η στήριξη και ανακούφιση της οικογένειάς τους και των προσώπων που έχουν την ευθύνη φροντίδας τους, χωρίς να υποκατασταθούν από τις υπηρεσίες του προσωπικού του προγράµµατος αλλά αντιθέτως να ενισχυθούν η αλληλεγγύη και οι οικογενειακοί δεσµοί.
 • Η εκπαίδευση των µελών της οικογένειας για συµµετοχή τους στην αντιµετώπιση των εξειδικευµένων αναγκών φροντίδας τους.
 • Η ρύθµιση των νοσηλευτικών και υγειονοµικών αναγκών τους που είναι εφικτό να καλύπτονται στο σπίτι.
 • Η διασύνδεση τους µε τις υπηρεσίες που ικανοποιούν ανάγκες και δικαιώµατά τους και ιδιαίτερα την συνεργασία τους και τον συντονισµό µε το δίκτυο υπηρεσιών πρωτοβάθµιας υγείας και κοινωνικής προστασίας της περιοχής και την συστηµατοποίηση των παρεχόµενων υπηρεσιών
 • Η παραποµπή τους στις κατάλληλες υπηρεσίες για την κάλυψη εξειδικευµένων αναγκών κυρίως για υπηρεσίες δευτεροβάθµιας υγείας και πρόνοιας και η εξασφάλιση υπηρεσιών αποκατάστασης.
 • Η ενίσχυση των φιλικών δεσµών και κοινωνικών σχέσεων, όπως και συµπεριφορών κοινωνικού ενδιαφέροντος.

 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραµµα στο στάδιο προετοιµασίας και εκτέλεσης περιλαµβάνει: Εκπαίδευση προσωπικού, προσαρµογή του σχεδίου στις τοπικές ιδιαιτερότητες του προγράµµατος κατά φάση ανάπτυξης, καθορισµός  χρονοδιαγράµµατος, επιλογή εργαλείων και τεχνικών, προµήθεια αναγκαίου υλικού και εξοπλισµού, επιλογή τρόπου εσωτερικής αξιολόγησης και στατική επεξεργασία για τις ανάγκες παρακολούθησης και εξωτερικής αξιολόγησης και υποβολή ενδιάµεσων και τελικών εκθέσεων εκτέλεσης του προγράµµατος.

 Κύριες φάσεις ενεργειών

 1. Κοινωνική χαρτογράφιση της περιοχής ευθύνης και της ευρύτερης κοινότητας
 2. ∆ιερεύνηση καταγραφή – συστηµατική επεξεργασία των αναγκών των ηλικιωµένων που εξυπηρετούνται από το πρόγραµµα. Πηγές θα αποτελέσουν οι επιστηµονικές µελέτες, οι ανάγκες που έχουν εντοπίσει τα ΚΑΠΗ, οι συλλογικές οργανώσεις των ΑΜΕΑ, τα αιτήµατα που υποβάλλονται από τους πολίτες, οι παραποµπές άλλων τοπικών φορέων, οι καταγραφές των στελεχών δράσης κ.α.
 3. Ιεράρχηση αναγκών ηλικιωµένων και ΑΜΕΑ του πληθυσµού προς εξυπηρέτηση (καθορισµός προτεραιοτήτων) -ανάγκες εξασφάλισης ή βελτίωσης της αυτοεξυπηρέτησης -ανάγκες κάλυψης βασικών αναγκών καθηµερινής λειτουργίας (διαβίωσης) -αντιµετώπιση αναγκών πρόληψης, παρακολούθησης ή αποκατάστασης ψυχοσωµατικών και συναισθηµατικών προβληµάτων -κάλυψη πολιτιστικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων
 4. Συνεργασία και συντονισµός µε το Εθνικό Κέντρο Άµεσης Κοινωνικής Βοήθειας (ΕΚΑΒ), µε τοπικούς φορείς ή δίκτυα, µε προτεραιότητα τις υγειονοµικές και προνοιακές υπηρεσίες του δηµοσίου τοµέα, των ιδιωτικών φορέων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εθελοντικών οργανώσεων καθώς και των προγραµµάτων πρόνοιας της Εκκλησίας
 5. Ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και προετοιµασία της κοινότητας για τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των ηλικιωµένων και των ΑΜΕΑ καθώς και για το περιεχόµενο του προγράµµατος 6. Παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθµιας κοινωνικής φροντίδας στους ηλικιωµένους και τα άτοµα µε αναπηρία, στους τοµείς:
 • Συµβουλευτικής και ψυχοσυναισθηµατικής υποστήριξης στις οµάδες στόχο και στην οικογένεια
 • Εξασφάλιση υπηρεσιών, παροχών και µέτρων κοινωνικής προστασίας
 • Έµπρακτης υπεράσπισης και προώθησης των ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων και ευαισθητοποίησης του άµεσου και ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος
 • Νοσηλευτικής πρωτοβάθµιας φροντίδας(όπως αυτή ορίζεται στο πρόγραµµα σπουδών σε συνδυασµό µε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των στελεχών)
 • Οικογενειακής – Οικιακής βοηθητικής φροντίδας και ικανοποίησης πρακτικών αναγκών διαβίωσης
 • Φροντίδα της ατοµικής υγιεινής και καθαριότητας
 • Αγωγή Υγείας και Πρόληψης
 • Προσαρµογής και βελτίωσης της χρήσης του σπιτιού και προσπέλασης των χώρων καθώς και του εξοπλισµού του σπιτιού και του εξωτερικού περιβάλλοντος
 • ∆ιασυνδετικής µε άλλους φορείς, δίκτυα υπηρεσίες και προγράµµατα για την αξιοποίηση των υπηρεσιών, µέσων και παροχών τους για την κάλυψη των αναγκών αξιοπρεπούς και υγιούς διαµονής, διαβίωσης, υγειονοµικής περίθαλψης, σίτισης κλπ.
 • ∆ιευκόλυνσης των αναγκών µετακίνησης, ενηµέρωσης και επικοινωνίας
 • ∆ιευκόλυνσης της πολιτιστικής, θρησκευτικής και κοινωνικής συµµετοχής και δραστηριοποίησης
 1. Ανάπτυξη ασφαλούς και απόρρητου συστήµατος καταγραφής και παρακολούθησης των εξυπηρετουµένων του προγράµµατος και συστήµατος συγκέντρωσης στατιστικών δεδοµένων, µε ευθύνη του υπεύθυνου του συντονισµού του προγράµµατος, για την εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας της δράσης και τις ανάγκες ενηµέρωσης των αρµοδίων εποπτικών αρχών, σχετικά µε την πορεία και την εξέλιξη αυτής.

 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το πρόγραµµα υλοποιείται από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Βισαλτίας.  Ο δικαιούχος φορέας υλοποιήσης οφείλει να παρέχει κάθε δυνατή πληροφόρηση για την πορεία και εξέλιξη της δράσης «Βοήθεια στο Σπίτι» στην Οµάδα ∆ιοίκησης Έργου (Ο∆Ε) που εδρεύει στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Επίσης υποχρεούται να υποβάλει τα στοιχεία τα οποία θα συµβάλλουν στην επικαιροποίηση των καταχωρηµένων στοιχείων που υπάρχουν ήδη στο Χάρτη Πρόνοιας.

Επίσης υποχρεούται να εξασφαλίσει χώρο στέγασης προσβάσιµο για όλους τους εξυπηρετούµενους, κατά προτίµηση εντός ή πλησίον του κτηρίου του ΚΑΠΗ εφ΄ όσον αυτό λειτουργεί στην περιοχή, τον αναγκαίο εξοπλισµό του, τα απαραίτητα µέσα και κάθε διευκόλυνση στην οµάδα των στελεχών του προγράµµατος, για την απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών προς τους εξυπηρετούµενους πολίτες.

Υποχρέωση του δικαιούχου φορέα είναι η παροχή του απαραίτητου νοσηλευτικού και υλικού καθαριότητας για την χρήση στις παρεχόµενες υπηρεσίες, εφ΄ όσον αυτά δεν εξασφαλίζονται από τον εξυπηρετούµενο.

Ο χώρος που θα διατεθεί για τη στέγαση του προγράµµατος πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον ένα χώρο για ατοµικές συναντήσεις (όπου να υπάρχει ένα γραφείο, καθίσµατα, µια βιβλιοθήκη ασφαλιζόµενη, ένα ερµάριο ασφαλιζόµενο, τηλεφωνική γραµµή, ηλεκτρονικός υπολογιστής (µε όλες τις περιφερειακές συσκευές και σύνδεση µε το δια δίκτυο) και ένα χώρο για οµαδικές συναντήσεις (όπου να υπάρχει ένα τραπέζι εργασίας και συναντήσεων, καθίσµατα και µια βιβλιοθήκη).

Τα στελέχη των µονάδων απασχολούνται αποκλειστικά στη δοµή «Βοήθεια στο σπίτι».

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η κάθε µονάδα παροχής υπηρεσιών του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» αποτελείται από τα παρακάτω στελέχη:

 • Έναν Κοινωνικό /ή Λειτουργό, ο οποίος/ α είναι υπεύθυνος /η του συντονισµού του προγράµµατος
 • Έναν έως δύο Νοσηλευτές ή Νοσηλεύτριες
 • Έναν έως τρεις Οικογενειακούς Βοηθούς ή Κοινωνικούς Φροντιστές

Η οµάδα των στελεχών του προγράµµατος εφαρµόζει τις αρχές και µεθόδους της οµαδικής εργασίας και του κοινωνικού σχεδιασµού. Στα πλαίσια αυτά µεταξύ άλλων, αφού έχουν προηγηθεί οι αναγκαίες αρχικές φάσεις των ενεργειών, ορίζεται σταθερή ηµέρα και ώρα για τον µηνιαίο και εβδοµαδιαίο προγραµµατισµό και απολογισµό της οµάδας. Τα µέλη της οµάδας υποχρεούνται να τηρούν αρχείο µε τα καθηµερινά στατιστικά στοιχεία των υπηρεσιών στις οποίες παρέχουν και σε εβδοµαδιαίο δελτίο θα τα παραδίδουν στον συντονιστή του προγράµµατος για τις ανάγκες ενηµέρωσης των αρµοδίων εποπτικών αρχών, σχετικά µε την πορεία και την εξέλιξη του προγράµµατος.

Τα τηρούµενα προσωπικά στοιχεία των εξυπηρετούµενων, φυλάσσονται σε ασφαλισµένο µέρος µε ευθύνη του /της Κοινωνικού Λειτουργού υπευθύνου του προγράµµατος, είναι απόρρητα και αποκλειστική πρόσβαση έχουν µόνο τα στελέχη του προγράµµατος που δεσµεύονται για την τήρηση του απορρήτου (µέσω των αδειών τους άσκησης επαγγέλµατος και οι εισαγγελικές αρχές).

Τα στελέχη του προγράµµατος διευκολύνονται στην παρακολούθηση σεµιναρίων και συνεδρίων σχετικά µε την ειδικότητά τους και το έργο που θα προσφέρουν.

Τα θέµατα του προσωπικού που αφορούν τα τυπικά τους προσόντα, την µισθοδοσία τους κλπ. ρυθµίζονται µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ.4035/27.7.2001 (ΦΕΚ 1127/τ.Β/30.8.2001). όπως συµπληρώθηκε µεταγενέστερα και ισχύει και τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµοσίας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.

ΕΠΟΠΤΕΙΑ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο συντονισµός, η υποστήριξη και η παρακολούθηση της πορείας και εξέλιξης της δράσης «Βοήθεια στο Σπίτι» αποτελεί ευθύνη της Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (Ο∆Ε) που έχει συσταθεί µε την αριθ. ∆Υ1δ/οικ 10024/1.6.2001 Κοινή Απόφαση (ΦΕΚ 726/τ.Β/2001) κατ’ εξουσιοδότηση της παραγρ. 18 του άρθρου 18 του Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/τΑ/97), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στην Ο∆Ε, η οποία εδρεύει στο καθ’ ύλην αρµόδιο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας συµµετέχουν υπηρεσιακά στελέχη, εκπρόσωποι των συναρµόδιων Υπουργείων Εσωτερικών, ∆ηµοσίας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκπρόσωποι της Εκκλησίας της Ελλάδος, των κοινωνικών και επιστηµονικών φορέων όπως και ειδικοί εµπειρογνώµονες.

Ειδικότερα το έργο της Ο∆Ε συνίσταται στην κατάρτιση των προδιαγραφών λειτουργίας του προγράµµατος, στην παρακολούθηση αυτού σχετικά µε την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, στην υποστήριξη των στελεχών και των φορέων υλοποίησης του προγράµµατος, στην αύξηση του ρυθµού εκτέλεσης του έργου και στην µεγιστοποίηση του αναµενόµενου αποτελέσµατος. Παράλληλα η Ο∆Ε στηρίζει την διαδικασία καταχώρησης των πληροφοριών που εισάγονται στο Χάρτη της Πρόνοιας.

Η λειτουργία και οι δραστηριότητες της Ο∆Ε υποστηρίζονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, των συναρµόδιων Υπουργείων και των Περιφερειών της Χώρας.

Την άµεση διοικητική εποπτεία του προγράµµατος έχει το ∆.Σ. της ∆ηµοτικής Επιχείρησης, το οποίο οφείλει να παρέχει κάθε δυνατή πληροφόρηση στην Ο∆Ε για την πορεία και εξέλιξη της δράσης.

Η Ειδική Υπηρεσία διαχείρισης της οικείας Περιφέρειας ασκεί έλεγχο σε όλα τα στάδια από την προετοιµασία µέχρι την ολοκλήρωση της πράξης όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 6 του Ν.2860/2000 και στην ΚΥΑ 4035/27-7-2001 (ΦΕΚ 1127/τ.Β/2001) όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα και ισχύει.

Ο δικαιούχος φορέας υλοποίησης της δράσης υποχρεούνται µέσω των εξουσιοδοτηµένων αρµοδίων προσώπων ν’ ακολουθεί τις οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης της Περιφέρειας και να παρέχει κάθε στοιχείο και διευκόλυνση στην άσκηση του έργου της.

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Στα παρακάτω τµήµατα περιγράφεται, ένας ενδεικτικός τρόπος πρακτικής λειτουργίας της µονάδας.

Τα µέλη των µονάδων «Βοήθεια στο σπίτι» πρέπει να τηρούν τα παρακάτω στοιχεία:

 1. Ηµερήσιο ηµερολόγιο επισκέψεων, στο οποίο καταγράφονται οι επισκέψεις που γίνονται κάθε µέρα.
 2. Ατοµική καρτέλα κάθε ενός ατόµου ξεχωριστά.
 3. Αναλυτική κατάσταση όλων των ατόµων που ήρθε σε επαφή η οµάδα, για την καταγραφή των ατόµων που χρήζει βοήθειας.

Επισηµαίνεται ότι στο τέλος κάθε ηµερολογιακού τριµήνου θα γίνεται αναλυτική έκθεση της µονάδας, µε ποσοτικά, στατιστικά και ποιοτικά στοιχεία, προς το ∆.Σ. της επιχείρησης.

 • Εβδοµαδιαίο Πρόγραµµα

Η κάθε οµάδα επισκέπτεται όλες τις περιπτώσεις, σε καθηµερινή ή εβδοµαδιαία βάση (ή σε µικρότερη ή µεγαλύτερη συχνότητα εάν απαιτείται) και αντιµετωπίζει τα περιστατικά µε την ανάλογη επιµέλεια και φροντίδα. Καταρτίζεται ένα εβδοµαδιαίο πρόγραµµα µε βάση το οποίο γίνονται οι επισκέψεις σε κάθε ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα.

1.2 Επαφή και συνεργασία µε άλλους φορείς

Οι Μονάδες προκειµένου να παρέχουν το µεγαλύτερο δυνατό και αξιόπιστο αποτέλεσµα, µε µία σύγχρονη θεώρηση της Κοινωνικής Μέριµνας, συνεργάζονται και µε άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Στα πλαίσια αυτών των επαφών, πρέπει να δηµιουργηθεί ένας δίαυλος επικοινωνίας και συνεργασίας µε τους παρακάτω φορείς και οργανισµούς:

 •  Α) Ασφαλιστικά Ταµεία.
 •  Β) Πρόνοια.
 •  Γ) Αγροτικά Ιατρεία.
 • ∆) Νοσοκοµεία και Κέντρα Ε.Σ.Υ. της ευρύτερης περιοχής.

1.3 Ανεύρεση-Καταγραφή ατόµων (περιπτώσεων) στα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα Η ανεύρεση και καταγραφή των ατόµων στα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα γίνεται ως εξής:

 •  Α) Συνεννόηση µε τους υπευθύνους των ΚΑΠΗ
 •  Β) Προέδρους Τοπικών Συµβουλίων
 •  Β) Επίσκεψη κατ’ οίκον κλπ

 Έπειτα από την πλήρη καταγραφή όλων των περιπτώσεων που συνάντησε η µονάδα, γίνεται καταγραφή των προβληµάτων και δηµιουργία αρχείου.

 1.4 Νοσηλεία

Το πρόγραµµα αυτό υλοποιείται από τις Νοσηλεύτριες.

 1.5 Αρωγή

Το πρόγραµµα αυτό εκτελείται από την Οικογενειακή Βοηθό σε συνεργασία µε τον Κοινωνικό Λειτουργό και τις Νοσηλεύτριες.

1.6 Συνεδριάσεις της οµάδας για κάθε είδους προβληµάτων που προκύπτουν

Η οµάδα συνεδριάζει κατά τακτά χρονικά διαστήµατα συζητώντας για τα θέµατα που προκύπτουν και παίρνοντας τις ανάλογες αποφάσεις. Υπάρχουν και οι έκτακτες συνεδριάσεις στις οποίες αναλύονται τα έκτακτα προβλήµατα που παρουσιάζονται.

 1.7 ∆ιατήρηση-ανανέωση και έγκυρη προµήθεια του απαραίτητου νοσηλευτικού υλικού

Η οµάδα προβαίνει συχνά στους απαραίτητους ελέγχους για την διαπίστωση της κατάστασης του νοσηλευτικού υλικού. Ανάλογα µε τα αποτελέσµατα γίνονται και οι κινήσεις για την διατήρηση του υλικού ή ακόµα και την ανανέωσή του όποτε αυτό είναι απαραίτητο. Η προµήθεια του απαραίτητου υλικού και εξοπλισµού γίνεται πάντα σε συνεννόηση µε τον υπεύθυνο της Επιχείρησης.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙ Η ΜΟΝΑ∆Α

Α) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

Έχει την ευθύνη λειτουργίας του όλου προγράµµατος και συνοδεύει την οµάδα σε όλα τα περιστατικά. Ένας από τους κύριους τοµείς ευθύνης του είναι η ανεύρεση και επαφή των περιπτώσεων µε την Οµάδα Κοινωνικής Μέριµνας. Είναι υπεύθυνος για την διατήρηση αρχείου των περιπτώσεων και του εµπλουτισµού αυτού µε κάθε είδους στοιχεία που µπορούν να εξυπηρετήσουν την οµάδα.

 Το ενδιαφέρον του στρέφεται στην καταγραφή:

 • α) Ατοµικών στοιχείων του κάθε εµπλεκόµενου στο πρόγραµµα της Κοινωνικής Πρόνοιας.
 • β) Στην καταγραφή της οικογενειακής κατάστασης των περιπτώσεων.
 • γ) Στην καταγραφή-περιγραφή της κατάστασης υγείας των περιπτώσεων.
 • δ) Στοιχεία της οικονοµικής τους κατάστασης.
 • ε) Των συνθηκών διαβίωσης και διαµονής.
 • στ) Στοιχείων που έχουν σχέση εµπλοκής των περιπτώσεων µε άλλους φορείς (Ασφαλιστικά Ταµεία, Ε.Σ.Υ., ∆ηµοτική Αρχή κ.τ.λ)

 Β) ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ

Το πρόγραµµα παροχής υπηρεσιών των Νοσηλευτριών της οµάδας µπορεί να χωριστεί στους εξής τοµείς:

 1. Κατ’ οίκον επισκέψεις.
 2. Συνεργασία µε τους Αγροτικούς Ιατρούς.
 3. Συνεργασία µε την µονάδα του Ε.Σ.Υ. στην περιοχή µας. Στις κατ’ οίκον επισκέψεις παρέχεται νοσηλεία Α’ βαθµού που περιλαµβάνει:

 α) Μέτρηση ζωτικών σηµείων

 • Θερµοκρασία
 • Αρτηριακή πίεση
 • Μέτρηση σφίξεων

 β) Μέτρηση σακχάρου

 γ) Μέτρηση χοληστερόλης

Σε συνεργασία µε τους Αγροτικούς Ιατρούς στα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα της ευθύνης της µονάδας πρέπει να γίνονται όπου είναι απαραίτητο τα εξής:

 • Συνεργασία παροχής υπηρεσιών στα αγροτικά Ιατρεία
 • Συνοδεία του Αγροτικού Ιατρού στις κατ’ οίκον επισκέψεις του και παροχή υπηρεσιών για:
 1. Αλλαγή τραυµάτων
 2. Αλλαγή καθετήρων
 3. Ενέσεις

Σε συνεργασία µε το Κέντρο Υγείας της περιοχής πρέπει να γίνονται:

 • Παρακλινικές εξετάσεις (βιοχηµικές, αιµατολογικές κ.τ.λ)
 • Παραπεµπτικά

Τέλος είναι υπεύθυνες για την τήρηση του προγράµµατος  φαρµακευτικής αγωγής (περιπτώσεων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα).

 Γ) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ

Η Οικογενειακή Βοηθός της οµάδας συµµετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις του προγράµµατος σε συνεργασία µε τον Κοινωνικό Λειτουργό και τις Νοσηλεύτριες και η προσφορά της ποικίλει ανάλογα µε τις ανάγκες των περιπτώσεων. Κατά ειδικότητα µπορούµε να επικεντρώσουµε τις δραστηριότητές της στα εξής:

 • Συνεργασία µε τον Κοινωνικό Λειτουργό σε ότι αφορά την ανεύρεση νέων περιπτώσεων.
 • Συνεργασία µε τις Νοσηλεύτριες της οµάδας για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών.
 • Κατά περίπτωση των ατόµων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα για:
 1. ∆ιευκόλυνση είτε από τον Αγροτικό Ιατρό είτε από ιδιώτη της συνταγογραφίας των φαρµάκων.
 2. Αγορά φαρµάκων.
 3. Αγορά προϊόντων σε όσους δεν έχουν την δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης.
 4. Βοήθεια για την σωστή δοσολογία φαρµάκων και τις ώρες που πρέπει να γίνεται η λήψη σε άτοµα τα οποία εξαιτίας χρόνιων προβληµάτων δεν είναι ικανά να αυτοεξυπηρετηθούν. (Σ’ αυτές τις περιπτώσεις οι επισκέψεις επαναλαµβάνονται 2-3 φορές την ηµέρα).
 5. Συντροφιά, οικιακές εργασίες και οτιδήποτε άλλο χρειαστούν µέσα στο σπίτι ή έξω από αυτό και δεν µπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΕΛΙΑΜΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ