ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΊΔΡΥΣΗΣ:

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βισαλτίας ιδρύθηκε με το υπ’αριθμ.1232/14-06-2011 ΦΕΚ – τεύχος Β’.

 

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Β.

Η οργάνωση, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πολιτικών και δράσεων, που αναφέρονται στους τομείς της κοινωνικής προστασίας-αλληλεγγύης και παιδείας, του περιβάλλοντος, της οργάνωσης δημοτικής συγκοινωνίας, της εκπόνησης και εφαρμογής προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας και άλλων συναφών δράσεων για την ανάπτυξη της περιοχής.